About us   /   News   /   Events  /   Vacancies   /   VCA** 

Algemene Voorwaarden

1. Alle verkopen afgesloten met Tallpack International BVBA (hierna afgekort Tallpack) zullen uitsluitend worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Wijzigingen, afwijkingen of toevoegingen aan onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien Tallpack ze uit-drukkelijk en schriftelijk bevestigt. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, of van enige andere partij of derde, maken bijgevolg slechts deel uit van de overeenkomst indien Tallpack dit uitdrukkelijk en schriftelijk be¬vestigt. Het opsturen van catalogi en prijsoffertes beoogt enkel de informatie van het cliënteel en houdt, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, geen enkele verbintenis in uit hoofde van Tallpack. De overeenkomst komt enkel tot stand door de uitdrukkelijke geschreven bevestiging door Tallpack van de bestelling van de klant met bevestiging van deze algemene voorwaarden.

De Overeenkomst (hierin begrepen de bestelbon, de offerte, de factuur, de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden) vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. Tallpack behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven leveringsdata en termijnen vrijblijvend. Bij niet-nakoming van een niet-bindende leveringstermijn, is de klant niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen noch schadevergoeding te vorderen. In geval een bindende leveringstermijn zou zijn overeengekomen, is Tallpack niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering die te wijten is aan overmacht of aan een omstandigheid die de uitvoering van de verplichtingen van Tallpack (of van haar leveranciers of onderaannemers) onmogelijk maakt of bemoeilijkt. In dergelijk geval zal Tallpack de uitvoering van de overeenkomst kunnen opschorten tot beëindiging van de voornoemde omstandigheden hetzij de overeenkomst kunnen opzeggen.

In beide gevallen zal de klant niet gerechtigd zijn op enige schadevergoeding. Ingeval Tallpack verantwoordelijk is voor vertraging in de levering, zal de klant schadevergoeding kunnen eisen ten belope van een bedrag gelijk aan 0,5 % van de prijs van de laattijdige levering voor elke volle week vertraging tot een totaal van maximum 5 % van deze prijs, of tot het bedrag van de werkelijk geleden schade indien deze lager uitvalt. De klant verzaakt aan elke vordering tot vergoeding van enige an¬dere schade.

3. De geleverde goederen zijn gewaarborgd tegen fabricatiefouten en materiaalgebreken. Geen garantie zal echter worden verleend voor schade aan goederen die het resultaat zou zijn van abnormaal gebruik, installatie, manipulatie (zoals bijvoorbeeld een verplaatsing), ombouwen of behandeling van de goederen door de koper. Indien de installatie van de goederen in opdracht van Tallpack wordt verricht, geldt de garantie voor installatiegebreken slechts in de mate waarin deze gebreken kunnen worden toegeschreven aan de voor deze taak door Tallpack aangewezen instal-lateur. Iedere tussenkomst die op de goederen wordt verricht door een derde, andere dan de erkende installateurs, en elk gebruik van stukken, andere dan deze door Tallpack geleverd voor herstellingen, ontheft Tallpack van haar aansprakelijkheid.

De goederen worden verondersteld te zijn aanvaard indien geen klacht wordt geformuleerd binnen de 48 uur volgend op hun levering of installatie. Iedere klacht voor zichtbare gebreken, niet-conformiteit of installatiefout moeten aan Tallpack schriftelijk ter kennis worden gebracht binnen deze termijn van 48 uur na levering van de goederen of installatie. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer worden aanvaard voor niet-conformiteit, zichtbare gebreken of installatiefouten.

Verborgen gebreken moeten onmiddellijk per aangetekend schrijven aan Tallpack ter kennis gebracht worden. In de hypothese dat het verborgen gebrek aan Tallpack te wijten is, zullen de verplichtingen van Tallpack beperkt zijn tot het gratis vervangen van de geleverde goederen, zonder dat Tallpack gehouden zou zijn tot eender welke bijkomende schadevergoeding. Tallpack verwerpt alle aansprakelijkheid voor iedere schade toegebracht aan derden. De koper is met betrekking tot de door hem bewaarde goederen geheel aansprakelijk t.o.v. derden.

4. Tallpack behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling het geheel of een deel van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of het geheel of een deel van de overeenkomst op te zeggen:
a. bij niet-uitvoering door de klant van zijn contractuele verplichtingen;
b. bij faillissement, in vereffeningstelling, overdracht van maatschappelijke zetel, herneming van activiteiten, staking van betalingen, ineenstorting van het krediet en dergelijke meer van de klant;
c. bij beslag, verzegeling en dergelijke meer van de goederen van de klant;

Telkens een bestelling bij toepassing van deze clausule geheel of gedeeltelijk wordt opgezegd door Tallpack, zal de klant, wegens gemaakte administratieve kosten en winstderving, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het bedrag van de bestelling of van het opgezegde gedeelte ervan, onverminderd het recht van Tallpack om het bestaan van een grotere schade aan te tonen. De koper is niet gerechtigd de verkoop te annuleren of de goederen terug te sturen dan met schriftelijke toestemming van Tallpack. In dat geval zal de koper gehouden zijn tot alle kosten, alsook tot de vergoeding van de winstderving ten belope van 20% van het bedrag van de opzegde of terug gestuurde bestelling.

5. Behoudens indien anders overeengekomen, zijn de facturen van Tallpack contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Tallpack. Alle rechten, taksen, bank- en wisselkosten zijn voor rekening van de klant. Iedere niet op de vervaldag betaalde factuur zal van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van de verschuldigde sommen, met een mi-nimum van 150 euro, bestemd om de schade van administratieve aard uit de vertraging in betaling te dekken. Bovendien zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot het betalen van een conventionele verwijlintrest van 1% per maand op de nog verschuldigde sommen, waarbij elke aangevangen maand voor een volle maand wordt gerekend. Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, en vervolgens op de vervallen rente, op het schadebeding en tenslotte op de nog openstaande hoofdsom.

6. De geleverde goederen blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van Tallpack totdat de klant de volledige en onvoorwaardelijke betaling van de prijs, zowel in hoofd- als bijzaak, heeft verricht. Tot aan de betaling, draagt de klant alle risico's voor volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de goederen. Tot op het ogenblik van integrale betaling, behoudt Tallpack zich het recht voor om de goederen weg te halen of weg te doen halen, op kosten van de klant en in wiens handen ze zich ook bevinden. De koper verplicht zich jegens Tallpack om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Tallpack rust willen vestigen, dan wel willen doen gelden, terstond Tallpack hiervan op de hoogte te brengen, en de derden te informeren omtrent het bestaan van een eigendomsvoorbehoud ten voordele van Tallpack.

7. De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de Rechtbank van koophandel te Brussel en het Vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Tallpack kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

8. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

9. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Tallpack houdt geenszins een afstand van recht in.